Główny cel projektu

Zwiększenie o 90 liczby absolwentów kierunku Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach na Wydziale Mechanicznym - Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach poprzez poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzbogacenie oferty edukacyjnej Politechniki Śląskiej oraz działania służące lepszej adaptacji absolwentów do potrzeb rynku pracy w latach 2011-2015.