Potrzeba realizacji projektu

Zapotrzebowanie gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematyczno-przyrodniczych dowodzi, że ważnym elementem rozwoju uczelni wyższych, w tym Politechniki Śląskiej, jest dostosowanie form i poziomu kształcenia do potrzeb rynku pracy i uwarunkowań gospodarczych. Celem Politechniki Śląskiej - największej wyższej uczelni technicznej w województwie śląskim o 65-cio letniej tradycji, aspirującej jednocześnie do miana uczelni przyszłości jest wkomponowanie się w ten trend. Działaniu temu ma sprzyjać zwiększenie atrakcyjności kształcenia na studiach technicznych, a w szczególności prowadzonego od 2 lat na Wydziale Mechanicznym Technologicznym niepowtarzalnego kierunku Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach (zawiera 50% treści programowych kierunku Informatyka i 50% Inżynierii Materiałowej). Niezbędne staje się znalezienie rozwiązania następujących problemów:
  • małe zainteresowanie studiami na kierunkach technicznych, istotnych dla gospodarki opartej na wiedzy;
  • niewystarczający poziom wiedzy sporej części kandydatów na studia techniczne;
  • niska intensywność kształcenia.